Documents

Estatuts del Consell Agrari

L’Ajuntament de La Pobla de Vallbona crea el Consell Agrari Municipal consultiu, d’assessorament i de participació en matèria agrària per a la gestió dels serveis agrícoles que té aquell atribuïts per la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

El Consell Agrari Municipal es configura com un òrgan consultiu la finalitat del qual serà desenvolupar funcions d’informe, assessorament i, si escau, proposta, en relació amb les iniciatives municipals relacionades amb el sector agrari, així com canalitzar la participació dels agricultors i de les seues associacions en els assumptes municipals relacionats amb les activitats agràries.

Reglament regulador de Participació Ciutadana.
El Reglament de participació ciutadana revela el compromís de l’Ajuntament davant els ciutadans i les ciutadanes per a fomentar la participació democràtica i la transparència en els assumptes públics locals, d’acord amb l’ordenament constitucional i els principis que inspiren la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a les ciutats. Aquest compromís municipal orienta la voluntat de crear i consolidar un sistema de participació adequat a la democràcia local que reforce el dret constitucional a la participació en els assumptes públics que proclama l’article 23 de la Constitució.

Pla director de Participació Ciutadana.
El Pla Director de Participació Ciutadana (PDPC) pretén, d’acord amb l’anterior, planificar les polítiques públiques de participació ciutadana per als pròxims anys. Aquesta planificació té per objecte donar continuïtat i coherència a les polítiques de participació que s’han estat implementant, així com ampliar-ne l’espectre, tot desenvolupant el que s’ha previst en el reglament. És per això que l’aprovació d’aquest pla expressa la voluntat inequívoca del consistori de convertir la participació ciutadana en un eix fonamental de la millora de l’administració municipal en els pròxims anys, així com d’aprofundiment i ampliació de la qualitat democràtica.