Consell de Cultura

La Constitució Espanyola, en l’article 9.2, estableix que correspon als poders públics promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en què s’integra siguen reals i efectives, remoure els obstacles que n’impedisquen o dificulten la plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social.

L’article 69 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local i l’article 141 de la Llei 8/2010, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana, estableixen que els ajuntaments hauran d’establir i regular, en normes de caràcter organitzatiu, procediments i òrgans adequats per a la participació efectiva dels veïns en els assumptes de la vida pública local.

Són els municipis espais directes i pròxims en relació amb la ciutadania per a implantar una verdadera democràcia i és, per això, que l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona considera necessària la creació d’un Consell Sectorial de Cultura que, basant-se amb el Reglament regulador de la participació ciutadana, aprovat al juny de 2016, servisca de via a les aspiracions participatives de la comunitat veïnal.

La finalitat de la participació és la d’implantar metodologies que generen processos de diàleg, l’objectiu dels quals siga assolir consensos i facilitar la presa de decisions funcionant d’una manera coordinada amb l’Ajuntament.

El Consell Sectorial de Cultura de la Pobla de Vallbona serà permeable i coneixedor de la realitat municipal i comarcal, durador i útil per a la ciutadania, així com destinatari i emissor d’informació del municipi. Integrador de sensibilitats amb actitud crítica, pretén ser una ferramenta àgil.

¿Vols Participar?

Sol·licitut d'assistència a la següent sesió del Consell de Cultura

Participació Ciutadana #lapobladevallbona

El Reglament de participació ciutadana revela el compromís de l’Ajuntament davant els ciutadans i les ciutadanes per a fomentar la participació democràtica i la transparència en els assumptes públics locals, d’acord amb l’ordenament constitucional i els principis que inspiren la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a les ciutats. Aquest compromís municipal orienta la voluntat de crear i consolidar un sistema de participació adequat a la democràcia local que reforce el dret constitucional a la participació en els assumptes públics que proclama l’article 23 de la Constitució.

L’Ajuntament de la Pobla de Vallbona opta així d’una manera decidida per la democràcia participativa, com a complement i aprofundiment de la democràcia representativa. Amb la finalitat de fer-la efectiva, el reglament arreplega els diferents òrgans, processos i mecanismes de participació, que s’han d’aplicar dependent de cada circumstància específica. A més, inclou el reconeixement de tot un seguit de drets de la ciutadania vinculats a la participació, aposta pel foment de l’associacionisme i incorpora les tecnologies de la informació i els mitjans, a les pràctiques participatives.

Les polítiques de participació han de tenir en compte també l’organització municipal, perquè aquestes no depenen d’un únic departament, sinó que travessen tota l’organització municipal i impregnen l’actitud de tot el personal al servei de la corporació i, consegüentment, al servei del municipi i dels seus veïns i les seues veïnes. La descentralització i la desconcentració són mitjans que permeten millorar l’organització i acosten els serveis i la presa de decisions a la ciutadania. Tots, polítics i tècnics amb major o menor grau de responsabilitat en la gestió municipal, tenen responsabilitat directa a fer possible aquesta organització participada, que està pendent de les iniciatives i suggeriments ciutadans.