El Consell Sectorial de Cultura

El Consell Sectorial de Cultura està compost:

President/a.
Vicepresident/a.
Secretari/ària.
Vocals:

  1. El regidor de l’àrea de Cultura.
  2. Associacions culturals: dos representants de cada associació cultural inscrita al Registre Municipal d’Associacions de la Pobla de Vallbona.
  3. Altres institucions: una persona representant de les institucions o grups socials relacionades amb aquest tema sectorial que poden assistir amb veu però sense vot. En qualsevol cas, quedarà definida la conveniència o no segons acord del Consell.
  4. Veïns i veïnes: 5 representants de la ciutadania. El Reglament de Participació Ciutadana estableix que poden assistir amb veu però sense vot; per tant, s’haurà d’articular algun mecanisme a l’hora de la votació per tal d’integrar l’opinió i valoració dels ciutadans no associats a cap entitat o col·lectiu. S’haurà de regular com es recull l’opinió dels veïns i veïnes representats. Es decidirà en una sessió del Consell i quedarà reflectida en l’acta corresponent.