Consell d’Esports

Consell d’Esports

L’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 9 de febrer de 2017, aprovà inicialment el reglament del Consell Local de l’Esport, que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 42, del dia 1 de març de 2017, sense que, durant el termini d’exposició pública, s’hagen presentat al·legacions o suggeriments. Per tant, queda definitivament aprovat.

El Consell Local de l’Esport no gaudeix de personalitat jurídica pròpia, però si que és independent de les entitats que l’integren. Té plena capacitat per al compliment de les seues finalitats i la durada s’emmarca dins de la legislatura municipal.

L’àmbit d’actuació s’emmarca dins del terme municipal de la Pobla de Vallbona.

¿Vols participar?

Sol·licitut d'assistència a la següent sesió del Consell d'Esports

Participació Ciutadana #lapobladevallbona

El Reglament de participació ciutadana revela el compromís de l’Ajuntament davant els ciutadans i les ciutadanes per a fomentar la participació democràtica i la transparència en els assumptes públics locals, d’acord amb l’ordenament constitucional i els principis que inspiren la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a les ciutats. Aquest compromís municipal orienta la voluntat de crear i consolidar un sistema de participació adequat a la democràcia local que reforce el dret constitucional a la participació en els assumptes públics que proclama l’article 23 de la Constitució.

L’Ajuntament de la Pobla de Vallbona opta així d’una manera decidida per la democràcia participativa, com a complement i aprofundiment de la democràcia representativa. Amb la finalitat de fer-la efectiva, el reglament arreplega els diferents òrgans, processos i mecanismes de participació, que s’han d’aplicar dependent de cada circumstància específica. A més, inclou el reconeixement de tot un seguit de drets de la ciutadania vinculats a la participació, aposta pel foment de l’associacionisme i incorpora les tecnologies de la informació i els mitjans, a les pràctiques participatives.

Les polítiques de participació han de tenir en compte també l’organització municipal, perquè aquestes no depenen d’un únic departament, sinó que travessen tota l’organització municipal i impregnen l’actitud de tot el personal al servei de la corporació i, consegüentment, al servei del municipi i dels seus veïns i les seues veïnes. La descentralització i la desconcentració són mitjans que permeten millorar l’organització i acosten els serveis i la presa de decisions a la ciutadania. Tots, polítics i tècnics amb major o menor grau de responsabilitat en la gestió municipal, tenen responsabilitat directa a fer possible aquesta organització participada, que està pendent de les iniciatives i suggeriments ciutadans.