Consell de Festes

Els municipis són els àmbits més directes i més pròxims per a implantar una verdadera democràcia fomentant a l’hora, una millora de la convivència ciutadana. La participació de la ciutadania és la base per a crear societats realment democràtiques que garantisquen el bé comú davant de voluntats personals.

Les metodologies que generen processos participatius de diàleg faciliten la presa de decisions i el consens necessari. Pensar, decidir, resoldre i col·laborar junts amb senyes d’identitat, actitud crítica, autonomia i independència és el marc de funcionament desitjable per assolir els diversos objectius del Consell de Festes amb la coordinació efectiva de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona.

La Constitució Espanyola estableix en l’article 9.2 que correspon als poders públics promoure la participació de tots els ciutadans i ciutadanes en la vida política, econòmica, cultural i social.

També, l’article 69 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local també estableix que, per una banda, «les corporacions locals facilitaran la més àmplia informació sobre la seua activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida local», i d’altra banda, «Les formes, mitjans i procediments de participació que les corporacions establisquen en exercici de la seua potestat d’autoorganització no podran en cap cas menyscabar les facultats de decisió que corresponen als òrgans representatius regulats per la Llei».

Des d’aquesta perspectiva i basant-se en el Reglament de participació ciutadana de la Pobla de Vallbona, que es va aprovar al juny de 2016, l’Ajuntament considera necessària la creació d’un Consell Sectorial de Festes, que com a òrgan complementari, servisca de via a les aspiracions participatives de col·lectius, associacions i de la comunitat veïnal.

El Consell Sectorial de Festes tindrà la voluntat de conéixer la realitat municipal i comarcal en matèria de festes. Durador i útil per a la ciutadania, serà destinatari i emissor d’informació del municipi pretenent ser una ferramenta àgil, integradora de sensibilitats.

¿Vols participar?

Sol·licitut d'assistència a la següent sesió del Consell d'Esports

Participació Ciutadana #lapobladevallbona

El Reglament de participació ciutadana revela el compromís de l’Ajuntament davant els ciutadans i les ciutadanes per a fomentar la participació democràtica i la transparència en els assumptes públics locals, d’acord amb l’ordenament constitucional i els principis que inspiren la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a les ciutats. Aquest compromís municipal orienta la voluntat de crear i consolidar un sistema de participació adequat a la democràcia local que reforce el dret constitucional a la participació en els assumptes públics que proclama l’article 23 de la Constitució.

L’Ajuntament de la Pobla de Vallbona opta així d’una manera decidida per la democràcia participativa, com a complement i aprofundiment de la democràcia representativa. Amb la finalitat de fer-la efectiva, el reglament arreplega els diferents òrgans, processos i mecanismes de participació, que s’han d’aplicar dependent de cada circumstància específica. A més, inclou el reconeixement de tot un seguit de drets de la ciutadania vinculats a la participació, aposta pel foment de l’associacionisme i incorpora les tecnologies de la informació i els mitjans, a les pràctiques participatives.

Les polítiques de participació han de tenir en compte també l’organització municipal, perquè aquestes no depenen d’un únic departament, sinó que travessen tota l’organització municipal i impregnen l’actitud de tot el personal al servei de la corporació i, consegüentment, al servei del municipi i dels seus veïns i les seues veïnes. La descentralització i la desconcentració són mitjans que permeten millorar l’organització i acosten els serveis i la presa de decisions a la ciutadania. Tots, polítics i tècnics amb major o menor grau de responsabilitat en la gestió municipal, tenen responsabilitat directa a fer possible aquesta organització participada, que està pendent de les iniciatives i suggeriments ciutadans.