El Consell Sectorial de Festes

El Consell Sectorial de Festes està compost per: President/a. Vicepresident/a. Secretari/a. Vocals:
  1. El regidor o la regidora de Festes.
  2. Associacions de festes: tres representants, amb dret a un vot en la presa de decisions, de cada associació inscrita en el Registre Municipal d’Associacions de la Pobla de Vallbona.
  3. Altres institucions amb veu però sense vot: un representant per cada institució o grup social relacionat amb aquest tema sectorial. En qualsevol cas quedarà definida, la conveniència o no de la seua inclusió, segons acord del Consell.
  4. Veïns i veïnes: 5 representants de la ciutadania. El Reglament de participació ciutadana estableix que hi poden assistir amb veu però sense vot; per tant, s’haurà d’articular algun mecanisme a l’hora de la votació per tal d’integrar l’opinió i valoració dels ciutadans que no estiguen associats a cap entitat o col·lectiu. S’haurà de regular com es recull l’opinió dels veïns i veïnes representats. Es decidirà en una sessió del Consell i quedarà reflectit en l’acta corresponent.