Consell de Medi Ambient

Consell de Medi Ambient

El Consell Sectorial de Medi ambient és un òrgan complementari municipal de caràcter informatiu, consultiu, de mediació, de control i seguiment, i de formulació de propostes, que promou la participació ciutadana en la gestió dels assumptes mediambientals del municipi aportant un punt de vista multidisciplinària. Aquest Reglament de Funcionament Intern del Consell Sectorial de Medi ambient té la voluntat de ser una eina per a articular una participació ciutadana que contribueixca a garantir el bon estat del medi ambient de La Pobla de Vallbona i el benestar de tots els ciutadans. El Consell Sectorial de Medi ambient funcionarà de conformitat amb el qual s’estableix en el present Reglament Intern de Funcionament i en el Reglament de Participació Ciutadana de La Pobla de Vallbona.

¿Vols participar?

Sol·licitut d'assistència a la següent sesió del Consell de Medi Ambient

Participació Ciutadana #lapobladevallbona

El Reglament de participació ciutadana revela el compromís de l’Ajuntament davant els ciutadans i les ciutadanes per a fomentar la participació democràtica i la transparència en els assumptes públics locals, d’acord amb l’ordenament constitucional i els principis que inspiren la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a les ciutats. Aquest compromís municipal orienta la voluntat de crear i consolidar un sistema de participació adequat a la democràcia local que reforce el dret constitucional a la participació en els assumptes públics que proclama l’article 23 de la Constitució.

L’Ajuntament de la Pobla de Vallbona opta així d’una manera decidida per la democràcia participativa, com a complement i aprofundiment de la democràcia representativa. Amb la finalitat de fer-la efectiva, el reglament arreplega els diferents òrgans, processos i mecanismes de participació, que s’han d’aplicar dependent de cada circumstància específica. A més, inclou el reconeixement de tot un seguit de drets de la ciutadania vinculats a la participació, aposta pel foment de l’associacionisme i incorpora les tecnologies de la informació i els mitjans, a les pràctiques participatives.

Les polítiques de participació han de tenir en compte també l’organització municipal, perquè aquestes no depenen d’un únic departament, sinó que travessen tota l’organització municipal i impregnen l’actitud de tot el personal al servei de la corporació i, consegüentment, al servei del municipi i dels seus veïns i les seues veïnes. La descentralització i la desconcentració són mitjans que permeten millorar l’organització i acosten els serveis i la presa de decisions a la ciutadania. Tots, polítics i tècnics amb major o menor grau de responsabilitat en la gestió municipal, tenen responsabilitat directa a fer possible aquesta organització participada, que està pendent de les iniciatives i suggeriments ciutadans.