Membres

El Consell Sectorial de Medi Ambient està composat:

1. President/a.
2. Vicepresident/a.
3. Secretari/a.
4. Vocals:

  • El Regidor de Medi Ambient.
  •  Comissió ciutadana que ha participat en la redacció del present Reglament de Funcionament Intern del Consell, que figura en l’Annex III.
  • Associacions mediambientals: un representant de cada associació mediambiental inscrita al Registre Municipal d’Associacions de La Pobla de Vallbona.
  • Altres institucions: un representant de les institucions o grups socials relacionades amb aquest tema sectorial. En qualsevol cas, quedarà definida la conveniència o no segons acord del Consell.
  • Veïns i veïnes: 5 representants dels ciutadans. El Reglament de Participació Ciutadana estableix que poden assistir amb veu però sense vot; pel que s’haurà d’articular algun mecanisme a l’hora de la votació per tal d’integrar l’opinió i valoració dels ciutadans no associats a cap entitat o col·lectiu. S’haurà de regular com es recull l’opinió dels veïns i veïnes representats. Es decidirà en una sessió del Consell i quedarà reflectit en l’Acta corresponent.