AVÍS DE PROTECCIÓ DE DADES

  1. La navegació per la informació disponible en el Portal de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de La Pobla de Vallbona és anònima.
  2. Per a utilitzar els servicis continguts en el Portal de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de La Pobla de Vallbona l’usuari haurà de donar-se d’alta i proporcionar prèviament les dades de caràcter personal segons la informació específica que consta en cada tipus d’alta.
  3. Les dades aportades seran incorporades i tractades per l’Ajuntament de La Pobla de Vallbona de conformitat amb els articles 13 i 14 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i arranjament a la futura Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, a la data del present, en tràmit d’aprovació.
  4. L’interessat podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supresió, limitació i portabilitat, davant de l’òrgan responsable indicat, tot això s’informa de conformitat amb els articles 15,16,17,18 i 20 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i arranjament a la futura Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, a la data del present, en tràmit d’aprovació..
  5. Com a principi general, este lloc web no compartix ni revela informació obtinguda, excepte quan haja sigut autoritzat per l’usuari, o la informació siga requerida per l’autoritat judicial, ministeri fiscal o la policia judicial, o es d’algun dels supòsits regulats en l’article 6.1c) del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i arranjament a la futura Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, a la data del present, en tràmit d’aprovació.