Solicitut per a participar en el Consell de Participació Ciutadana

Atenent al Reglament de Participació ciutadana als seus aritcles:

Article 4. Dret a la participació.
Totes les persones tenen dret a intervenir en la gestió dels assumptes públics locals, directament o mitjançant associacions ciutadanes, si utilitzen els òrgans i canals de participació que estableixen les lleis i en aquest reglament.

Article 29. Consells Sectorials. Composició.

3. Poden assistir a les sessions del Consell, amb veu però sense vot, el personal tècnic convocat pel seu president/a; aquelles entitats i col.lectius contemplats en l’article 18 d’aquest reglament; persones que per la seua rellevància professional puguen aportar informació d’interés per a l’objecte del debat a proposta del consell, qualsevol regidor/a i qualsevol ciutadà/na que, a títol personal, manifeste la voluntat de formar-ne part i participar-hi mitjançant inscripció prèvia.